viernes, 12 de enero de 2018

2019.Bases procés dinamització


El Pla del Mandat 2015-2019 constueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa, és el document estratègic en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere any i que es concreten en els Plans d'acció municipal i els pressupostos anuals.

La Prioritat 4 estableix que l’Ajuntament ha de facilitar la parcipació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal a través, entre d’altres, dels següents compromisos:  Dotant els consells de districte de recursos econòmics de gesó i decisió pròpia per prioritzar actuacions en el seus territoris acompanyades d’iniciaves de pressupostos parcipaus.  Millorant la qualitat democràca en la presa de decisions, tot establint mecanismes de parcipació políca i social amb la ciutadania i adaptant la normava local, amb la finalitat de potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat amb la societat.  Repensant les políques i els mecanismes de parcipació ciutadana per tal de simplificar i facilitar aquesta, ja sigui a través d’entats i col·lecus ciutadans o de forma individual.  Desenvolupar, de forma acva, una políca de foment de l’associacionisme i el voluntariat per apoderar el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant comunitari i promoure la implicació de la ciutadania a l’entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.

El vigent Reglament de Parcipació Ciutadana de l’Ajuntament de Terrassa, aprovat per acord plenari el 21 de juliol de 2016, publicat al BOPB el 22 d’agost de 2016, entrà en vigor el passat 9 de setembre i té per objecu millorar la qualitat democràca en la presa de decisions, tot establint mecanismes de parcipació políca i social de la ciutadania i amb la ciutadania, i la seva voluntat és la de ser un document dinàmic i adaptable als canvis i a les noves necessitats de la ciutat.

El capítol 4 del tol tercer del nou Reglament de Parcipació Ciutadana defineix i regula els Consells Municipals de Districte. Aquests són els òrgans representaus de parcipació a nivell territorial, deliberaus i proposius i estructurats en els districtes en què es divideix territorialment el municipi de Terrassa. Un dels aspectes novedosos dels nous Consells Municipals de Districte és la composició del plenari, amb representació de més sectors i àmbits socials i amb presència  de ciutadania no associada o organitzada.

El reglament municipal de Parcipació Ciutadana estableix, com a  atribucions de la Presidència del Consell Municipal de Districte,  entre d’altres: Art. 31.4.i) Promoure acvitats i projectes comunitaris que millorin la relació i la col·laboració social al territori. Art. 31.4.k) Aplicar i gesonar les pardes del pressupost municipal que se li atribueixin específicament i jusficar-ne la ulització oportunament. Estableix com a competències del Plenari del Consell Art- 30 w) Gesonar els recursos per a la dinamització comunitària que lis siguin assignats pel Ple de l’Ajuntament amb l’aprovació de cada exercici pressupostari. La dinamització comunitària és una metodologia d'intervenció social que busca poder ajudar a què persones, grups o comunitats amb interessos comuns, s'uneixin, idenfiquin les seves necessitats i impulsin projectes per a la millora del seu benestar. La dinamització comunitària té com a objecu millorar la convivència i la cohesió social mitjançant  la millora de la qualitat de vida de la població en l'àmbit de la convivència, la diversitat i el civisme, promovent la parcipació de diferents actors del territori que, afavoreixi l'enforment, desenvolupament i transformació de la comunitat. El procés de dinamització comunitària dels Consells Municipals de Districte vol promoure el treball en xarxa de les entats per al desenvolupament d'accions conjuntes amb visió de districte, amb la intenció de fomentar les relacions entre les diferents entats i agents territorials dels barris i districtes de la ciutat.

1. QUI POT PARTICIPAR I COM? 
Podran presentar propostes la Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària i tots els membres del Consell Municipal de Districte d’acord amb els requeriments i condicions previstes a les presents bases. Els membres del Plenari informaran i facilitaran la creació de propostes en el si de les seves entats o sectors als quals representen.

2. ÒRGANS DEL PROCÈS 
1. Plenari del Consell Municipal de Districte. Màxim òrgan de representació , format per tots els membres del Consell Municipal de Districte. 
2. Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària, per tractar amb profunditat, i de forma específica, el procés de dinamització comunitària. (ANNEX 1)

3. FASES 
Fase I. Presentació del procés al Plenari del Consell Municipal de Districte i creació, si s’escau, de la Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària 
Fase II. Presentació de propostes al Plenari  del Consell Municipal de Districte 
Fase III. Priorització de les propostes al Plenari del Consell Municipal de Districte Fase IV. Realització de les acvitats per part de les entats Fase V. Avaluació del procés

4. TERMINIS 
S’iniciarà el procés amb l’aprovació de les bases a la sessió del Consell Municipal de Districte que incorpori aquest punt a l’ordre del dia. Les acvitats s’hauran de portar a terme durant l’any 2019. Les propostes s'hauran de presentar dins del termini establert. No s'acceptaran les propostes que arribin fora d'aquest termini.

5. PRESSUPOST 
Els recursos per a la dinamització comunitària de l’exercici pressupostari és el que hagi establert el Pressupost Municipal. Per aquest 2019, serà de 10.000 € per a cadascun dels 7 districtes.

6. PROPOSTES 
Els proposants hauran de presentar al Plenari del Consell Municipal de Districte, pel mitjà que decideixi el Consell Municipal de Districte i dins dels terminis establerts, una fitxa amb la informació establerta a l’ANNEX 2 d’aquestes bases. Com a mínim, hauran de parcipar 2 entats i/o agents territorials en el disseny i organització de l’acvitat proposada.

7. VALORACIÓ TÈCNICA 
A peció del Plenari del Consell Municipal de Districte, es podrà emetre un informe tècnic sobre les propostes. Aquest informe comprovarà que les propostes compleixen els requisits establerts en aquestes bases i els següents paràmetres:  S’ajusn a la legalitat vigent  El cost de la proposta no podrà superar la parda total assignada per dinamització comunitària al Consell Municipal del Districte  Es puguin realitzar durant l’exercici pressupostari 2019
També valorarà els següents aspectes: 
1. Projecció de la ciutat 
2. Fonaments i valors en la convivència, igualtat de gènere, parcipació i democràcia. A la proposta han de parcipar altres entats i grups, tant en el disseny com a l’execució, comparnt recursos econòmics i humans 
3. Inclusió social i equitat. L’acvitat ha de promoure l’autonomia de les persones i les seves capacitats per poder parcipar en tots els àmbits de la societat. 
4. Defensa i promoció dels Drets Humans 
5. Accessibilitat Universal
6. Impacte social. La proposta ha de fomentar la parcipació inclusiva dels diferents col·lecus i ha d’incloure acvitats diferent caire (esporu, cultural, social, educau,...) 
7. Recursos. L’acvitat ha de tenir un pla de finançament viable, incorporar recursos propis econòmics, materials, humans... i publicitar-se a les xarxes, publicacions, webs...

8. PRIORITZACIÓ I APROVACIÓ 
El Plenari del Consell Municipal de Districte prioritzarà les diferents propostes de dinamització comunitària, i es basarà, en el cas que s’hagi creat,  en la valoració de la Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària.

9. PAGAMENT DE LES ACTIVITATS 
Les acvitats que hagin estat prioritzades pel Plenari del Consell Municipal de Districte seran finançades amb el pressupost de dinamització comunitària que hagi establert el Pressupost Municipal. Per tal de fer efecus els pagaments, les entats o persones responsables de l’acvitat hauran d’informar als proveïdors que hauran de presentar la Factura_e  de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (  hps://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?  id=4761).

10.SEGUIMENT DEL PROCÉS 
La Comissió d’impuls i seguiment del procés de dinamització comunitària farà un seguiment de la realització de les acvitats i n’informarà al Plenari.

11.VALORACIÓ DEL PROCÈS 
Es realitzarà valoració del procés on es recolliran els aspectes que cal millorar i reforçar.

12.INFORMACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROCÉS 
L’art. 29.8 del Reglament de Parcipació Ciutadana estableix que totes les sessions seran públiques (excepte si afecten els drets fonamentals dels ciutadans, que seran secretes).
L’art. 29.6 estableix que es publicaran les convocatòries, informes actes i acords al web municipal, seu electrònica, Portal de Govern Obert i taulell informau de les seves seus (i d’altres mitjans) De tot el procés i les acvitats es farà publicitat en xarxes, web municipal, cartelleria i a les seus dels Consells Municipals de Districte, locals entats, equipaments municipals…

ANNEX 1 COMISSIÓ D’IMPULS O TAULA D’ENTITATS PER AL SEGUIMENT DEL PROCÉS DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA ALS CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

L’art. 33 del Reglament estableix que el plenari del Consell, la presidència o la vicepresidència poden proposar la creació d’un grup de treball, comissió o taula per tractar amb profunditat i de forma específica les temàques que necessin una especial atenció i que interessin al districte.
La Comissió d’Impuls es renovarà anualment.

OBJECTIUS

1. Impulsar la creació de propostes de dinamització comunitària que abasn el major nombre de col·lecus i territoris 2. Treballar dinàmiques i estratègies d’intervenció orientades a prioritzar la capacitació, el treball en xarxa, la solidaritat o l’autonomia dels membres del consell. 3. Realitzar el seguiment del procés de dinamització comunitària al territori, resolent diferents circumstàncies o imprevistos que es donin.

COMPOSICIÓ

 Membres del Consell Municipal de Districte que vulguin formar-hi part i la Secretaria del Consell Municipal del Districte.

COMPETÈNCIES

1. Valorar tots els aspectes relacionats amb el procés de dinamització comunitària del Consell Municipal de Districte,  des de la programació de les acvitats fins a la comptabilitat. Aquesta valoració no serà vinculant. 
2. Ajustar els recursos pressupostaris en cas de rebaixa de la despesa aprovada pel Consell Municipal de Districte o d’anul·lació d’alguna de les acvitats aprovades. 
3. Operavitat per avançar a les dificultats tècniques que puguin modular o variar una proposta. 
4. Valorar les propostes presentades segons els criteris establerts a les bases.

FUNCIONAMENT

 Reunions presencials convocades per la Secretaria o qualsevol membre de la comissió d’impuls i seguiment del procés.  Consultes telemàques (per correu electrònic, per telèfon) per qüesons puntuals i/o urgents.  Els acords de la comissió s’hauran de prendre per consens i, en cas que no hi hagi acord, mitjançant la votació dels seus integrants per majoria simple.

 La comissió podrà convidar, segons les necessitats i els temes a tractar, a diferents experts (tècnics municipals o persones externes) a parcipar a les seves reunions.  La Secretaria del Consell realitzarà un extracte de les reunions i donarà compte al Plenari del Consell dels treballs realitzats i dels acords als què s’ha arribat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario